Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi; öğrencilerin kendilerini tanıma, kabul etme ve geliştirmeleri, bulundukları ortamı ve çevreyi tanımaları, bulundukları ortamda ne yapabileceklerini kavramaları, kendilerini gerçekleştirmeleri, kendilerinde var olan tüm yeteneklerin ortaya konulması için gerekli yeterlikleri ve yaşam becerilerini kazanmalarında ve sosyalleşme sürecini kolaylaştırmada onlara rehberlik yapar ve psikolojik destek verir.

My KOLEJ olarak değerli ve alanında uzman kadromuzla beraber rehberlik hizmetleri eğitim sürecindeki tüm öğrencilerimizi kapsar. Rehberlik anlayışı, her türlü çalışma ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür. Rehberlik hizmeti bir takım çalışmasıdır. Öğrencinin gelişimine hizmet eden herkes(okul yönetimi, öğretmenler ve veliler)ile işbirliği yapılır. Rehberlik hizmetlerinde “süreklilik”, “gönüllülük”, “bireysel farklara saygı” ve psikolojik danışma ilişkilerinde “gizlilik” esastır.

Öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri

Eğitsel rehberlik hizmetleri

• Okula uyum sağlama(Oryantasyon)

• Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi

• Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması

• Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma

• Sınav kaygısı ile baş etme

• Düşünme becerilerinin kazandırılması

• Odaklanabilme

Kişisel/sosyal gelişim

• Okul kurallarını fark etme ve uygulama

• Kendini anlama ve değerlendirme

• Başkalarını anlama ve kabul etme

• Aile ve toplum olgusunu anlama ve kabul etme

• Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütme

• Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını bilme

• Olumlu iletişim kalıpları kazanabilme

• Öfkeyle başa çıkabilme

• Kendine güven ve öz saygı geliştirebilme

• Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme

• Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme

• Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin farkına varma ve kabul etme

Bireysel görüşmeler

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır.

Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları yoluyla,

Velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,

Envanter, test, vb . uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Sınıf içi rehberlik uygulamaları

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.

Öğrenciye yönelik grup çalışmaları

Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlamak amacıyla 8-12 kişilik öğrenci grupları ile yapılır.

Grup çalışmalarından örnekler:

- Sosyal beceri grubu çalışmaları

- Okul yaşamı ve akademik başarı

- Arkadaşlık ilişkilerini başlatma, sürdürme ve koruma

- Stres yönetimi

- Doğru iletişim ve atılganlık becerisi

- Öfke yönetimi

- Benlik saygısını geliştirme

Velilere yönelik rehberlik hizmetleri

• Öğrenci için etkili olabilecek okul-aile işbirliğinin oluşturulması

• Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlama

• Evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürme

• Okulda alınacak kararlara katılım ve bunların uygulanmasında ortak anlayış geliştirme

• Öğrencinin bulunduğu gelişim düzeyine uygun davranışları anlama ve yönlendirme

• Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi

• Öğrencinin özelliklerine uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması

• Öğrencinin her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması

• Öğrencinin okula ve öğretmenlerine karşı olumlu tutumlar benimsemesi

• Özel gereksinimi olan öğrenciler için işbirliğinin oluşturulması

Seminerler

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

İhtiyaca göre “Anne baba okulu” adı altında velileri bilgilendirmeye yönelik, meslek seçimi, gelişim dönemleri, ergenlik, iletişim gibi çeşitli konularda uzmanların katıldığı seminerler düzenlenebilir

EĞİTİM SİSTEMİ

Anaokulu

İngilizce, müzik, resim, beden eğitimi, halk oyunları, drama dersleri ile anasınıfı gruplarımızda öğrencilerimiz, yaş ve gelişim özelliklerine uygun eğitim ve öğretim etkinlikleriyle okul yaşamına başlangıç yaparlar.

DEVAMI

İlkokul

Olumlu rekabetin güçlenmesi sağlanır. Amaca ulaşmak için planlı çalışmanın ve işbirliğinin önemi kavratılır. Toplumu aydınlatan birer meşale olmayı öğrenirler. Sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerimiz duyarlılık kazanır.

DEVAMI

Ortaokul

Öğrencilerin çağdaş, yenilikçi, dinamik, sorgulayan ve düşünen bireyler olmaları için çalışılır. Öğrencilerinin fiziksel ve ruhsal sağlığını güçlendirmek için, spor ve sanatsal etkinliklere aktif olarak katılmaları önemsenir.

DEVAMI

Anadolu Lisesi

Okulumuz, öğrencilerimize çift yabancı dil eğitimi vermektedir. Üniversite sınavlarına hazırlık amacıyla da haftada 24 saat ekstra üniversiteye hazırlık dersleri uygulanarak öğrencilere takviye edilmektedir. Ayrıca mezuniyet sonrasında yurtdışında üniversite eğitim imkanı sunulmaktadır.

DEVAMI

Sağlık Meslek Lisesi

Uluslararası en çok anlaşması olan sağlık kolejimiz ile öğrencilerimiz, Mesleki İngilizce dersleri, şehirlerimizin en donanımlı hastanelerinde staj, ERASMUS+ programlarına katılım imkanı ile mesleki kariyerlerine başlangıç yapar.

DEVAMI